PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR TECH LAB

Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”, “vi”, “oss”, eller “vår”), vet hur viktig integritet är för våra kunder. Vi skapade denna personuppgiftspolicy (“Personuppgiftspolicy”) för att säkerställa att du förstår hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Denna Personuppgiftspolicy beskriver hur Samsung behandlar personuppgifter i samband med Tech Lab. Samsung är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom Tech Lab.

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
  • Vi samlar in följande information, som du tillhandahåller oss direkt när du registrerar dig för Tech Lab eller när du kontaktar oss med anledning av Tech Lab:
   1. Ditt namn;
   2. Din e-postadress;
   3. Information om dig, om du tillhandahåller den till oss när du kontaktar oss, som del av frågor och meddelanden som du skickar till oss.
  • Utöver personuppgifterna ovan kan vi även samla in följande kategorier av information:
   1. Bilder av dig;
   2. Videor av dig;
   3. Svar på våra undersökningar; och
   4. Andra relevanta personuppgifter om din bakgrund om du väljer att tillhandahålla det till oss.
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
  Vi använder informationen vi samlar in för följande syften:
  • Att tillhandahålla Tech Lab;
  • Att kontakta dig angående för kommunikation med dig kring Tech Lab;  
  • Att svara på dina frågor, förfrågningar och instruktioner som skickats genom, eller som rör Tech Lab; 
  • Att administrera driften av Tech Lab, inklusive att utvärdera och förbättra Tech Lab och vår verksamhet;
  • Med ditt separata samtycke kan vi använda dina personuppgifter i rapporter, intervjuer och liknande, samt göra dina personuppgifter tillgängliga på webbplatsen för Tech Lab, för PR-ändamål, på sociala medier och andra former av kommunikation för att marknadsföra Tech Lab.

Samsung behandlar personuppgifter som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund för behandling av personuppgifter beskrivs nedan:

Att hålla vårt löfte till dig 
(fullgörande av avtal) 
GDPR Artikel 6(1)(b)
– Identifiera och autentisera dig och registrera och administrera så att du kan delta i Tech Lab
Att främja våra affärsintressen 
(berättigat intresse)
GDPR Artikel 6(1)(f)
– Driva, utvärdera och förbättra Tech Lab och vår verksamhet, till exempel kontakta dig och förse dig med nödvändig information och material med anledning av Tech Lab, anpassa, hantera och justera Tech Lab för att tillgodose dina behov på kort och lång sikt samt säkerställa mångfald inom Tech Lab
– Svara på dina frågor, instruktioner och förfrågningar
För att följa lagstiftning, myndighetsföreskrifter och rättsliga processer 
GDPR Artikel 6(1)(c)
– Följa tillämpliga lagar och regulatoriska-, administrativa- eller domstolsbeslut.
Med ditt samtycke 
GDPR Artikel 6(1)(a)
– Marknadsföra Tech Lab på webbplatsen för Tech Lab, på sociala medier och i andra former av kommunikation

3. VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kan dela din information internt inom vår verksamhet, till exempel, men inte begränsat till, corporate citizenship-teamet och det legala teamet, och till följande enheter, men bara för de syften som beskrivits ovan:

 • Dotterbolag: andra bolag inom Samsung Electronics Group som ägs eller kontrolleras av Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Affärspartners och tjänsteleverantörer: partners som vi samarbetar med för att tillhandahålla Tech Lab till dig och noga utvalda företag som vi kan använda för att hjälpa oss driva Tech Lab från tid till annan, samt oberoende domare som kan vara involverade i att bedöma bidragen i Tech Lab. Sådana partners inkluderar, men är inte begränsade till, Hyper Island Program AB, org. nr 556783-3099, Stiftelsen Fryshuset, org. nr 802011-1582 och Plan International Suomi sr, org. nr 14984872 i egenskap av våra personuppgiftsbiträden, och är också förpliktade att skydda dina personuppgifter genom personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Andra parter när det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda våra tjänster: det kan till exempel vara nödvändigt enligt lag, rättsligt förfarande, eller beslut från myndigheter att lämna ut dina personuppgifter. De kan också begära dina personuppgifter från oss med anledning av brottsbekämpning, nationell säkerhet, anti-terrorism, eller andra frågor som är relaterade till allmän säkerhet. I vissa situationer kan vi lämna ut din information till andra parter:
  • För att verifiera eller upprätthålla efterlevnaden av reglerna för genomförandet av Tech Lab; och
  • För att skydda Samsung och våra respektive dotterbolags, affärspartners eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Andra parter i samband med företagstransaktioner: vi kan lämna ut din information till tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse, förvärv eller försäljning eller i händelse av konkurs.
 • Andra parter efter samtycke eller anvisning från dig: utöver den delning som beskrivits i denna Personuppgiftspolicy, kan vi dela information om dig med tredje parter när du särskilt samtycker till det eller begär sådan delning.

4. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla den information som är nödvändig för ditt deltagande i Tech Lab åtminstone under den tid som informationen används för att förse dig med Tech Lab-relaterade tjänster (och senast 6 månader efter att Tech Lab avslutats).

Vi kan också komma att behandla din information baserat på ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla din information som är föremål för ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet gjordes.

I vilket fall som helst kommer vi inte lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som de samlades in. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att förstöras eller raderas från våra system när de inte längre behövs.

Vänligen observera att även fast vi strävar efter att lagra dina personuppgifter under den tid som beskrivits ovan, kan dina personuppgifter komma att behandlas under längre tid i enlighet med tillämplig lagstiftning. Till exempel, om en särskild lag kräver att vi behåller vissa personuppgifter, kommer vi att efterleva regleringen och lagra personuppgifterna fram till dess att kravet upphör.

Så länge dina uppgifter lagras av oss kommer dina uppgifter alltid att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder.

5. VART SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Ditt deltagande i Tech Lab kan innebära att dina personuppgifter överförs till, lagras och behandlas i andra länder; sådana länder inkluderar, utan begränsning, länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Sydkorea. Alla internationella personuppgiftsöverföringar är föremål för rättsliga krav för att säkerställa att dina personuppgifter blir behandlade på ett säkert sätt och så som du kan förvänta dig. Sådana åtgärder inkluderar användningen av standardavtalsklausuler för att skydda överföringen av data utanför EU/EES. För mer information eller för att erhålla en kopia av standardavtalsklausulerna, vänligen kontakta oss. Se avsnittet KONTAKTA OSS.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära detaljer om uppgifterna vi inhämtat om dig och du kan be oss rätta till felaktigheter i uppgifterna, invända mot eller begära att vi begränsar behandlingen. Du har också rätt att begära tillgång till, radering eller portabilitet av dina uppgifter. Enligt lag i vissa jurisdiktioner kan vi dock neka att behandla en begäran som är oskäligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska ansträngningar, äventyrar andras integritet, är extremt opraktiska eller där tillgång inte annars krävs enligt lokal lagstiftning.

För att göra en begäran eller en förfrågan avseende dina rättigheter, vänligen se avsnitt 7 ”Kontakta oss” nedan.

Du kan när som helst kontakta Samsungs dataskyddsteam på dataprotection.sena@samsung.com för att begära att dina personuppgifter i samband med Tech Lab raderas. Återstående personuppgifter kan förekomma i Samsungs register och arkiv under viss tid, i enlighet med tillämplig lag, men Samsung kommer inte att använda dessa uppgifter för kommersiella ändamål. Trots din begäran om radering, förbehåller Samsung sig rätten att behålla dina personuppgifter, eller relevanta delar av dessa, i enlighet med avsnitt 4 ”Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?” ovan och tillämpliga lagar.

7. KONTAKTA OSS

Du kontaktar oss enklast genom dataprotection.sena@samsung.com eller vår supportsida för dataskydd på https://www.samsung.com/request-desk.

Du kan också kontakta oss på:
European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här.